Εισαγωγή (Introduction) »

Εικόνα 6: Νόμισμα της περραιβικής Τρίπολης (τέλη 4ου αι. π.Χ.)