Όρθη

Άζωρος | Γόννοι | ΔολίχηΕρεικίνιον | Μάλλοια | Μονδαία | Μύλαι | Ολοοσών | Πύθιο | Φάλαννα | Χυρετίαι

Ασκυριεύς | Γοννοκόνδυλους | ΔωδώνηΚόνδυλους | Κύφος | Λειμώνη ή Ηλώνη | Όρθη

Περραιβική Τρίπολις

Η Όρθη αναφέρεται ως πόλη της Θεσσαλίας, η οποία απέστειλε στρατό στον Τρωικό Πόλεμο. Στον «Νεών κατάλογο» της Ιλιάδας, ραψ. Β 738-741, η Όρθη, η Γυρτώνη, η Άργισσα, η Ηλώνη και η Ολοοσσόν, είχαν τον Πολυποίτη ως κοινό αρχηγό στον Τρωικό Πόλεμο.

Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Β 738-741
[…] Από Γυρτώνην, Άργισσαν, απ᾽ Όρθην, απ᾽ την πόλιν
Ηλώνην και από την λευκήν Ολοοσσόν όσ᾽ ήλθαν,
τους διοικούσ᾽ ο ατρόμητος στην μάχην Πολυποίτης,
που έγγονος ήταν του Διός κι υιός του Πειριθόου [..]

Ο Στράβων (9, 5, 19) θεωρεί ότι η Όρθη δεν ήταν πόλη αλλά η ακρόπολη της Φάλαννας:

[..] Ὄρθην δὲ τινὲς τὴν ἀκρόπολιν τῶν Φαλανναίων εἰρήκασιν [..]