Οθωμανική Περίοδος

Γύρω στα 1423 ολοκληρώθηκε η οθωμανική κυριαρχία στη Θεσσαλία. Επειδή ο θεσσαλικός χώρος ανέκαθεν στηριζόταν στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή η οθωμανική κατάκτηση δεν επέφερε δραματικές αλλαγές στην οικονομική οργάνωση. Το νέο δεδομένο ήταν ότι η γη και οι καλλιεργητές πλέον ανήκαν στο σύνολο στον Σουλτάνο, ο οποίος μοίραζε τις εκτάσεις ως τιμάρια σε μουσουλμάνους και σε χριστιανούς με αντάλλαγμα στρατιωτικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Ασφαλώς οι Έλληνες, ως υποτελείς, υφίσταντο πολλές και διάφορες διώξεις από τους Οθωμανούς.

Η Ελασσόνα, λόγω της θέσης της, εξελίχθηκε σε στρατιωτικό κέντρο (καζάς: επαρχία) υπαγόμενη στο σαντζάκι (νομαρχία) Τρικάλων.

Οι κάτοικοι των χωριών ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια σιτηρών, την κτηνοτροφία, την αμπελουργία κ.ά.