Βελεσνίκος

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Αετορράχη