Βερδικούσια

Οθωμανική Περίοδος:
Η ονομασία της Βερδικούσια διατηρείται η ίδια μέχρι σήμερα.