Μπεσιριτσιά

Η Μπισιριτσιά, η σημερινή Άκρη βρίσκεται μετά το Λουτρό, στα όρια των επαρχιών Ελασσόνας και Σερβίων. Η Άκρη έχει κοινά σύνορα με το Μόκρο (Λιβαδερό) των Σερβίων και φαίνεται πως οι κτηματικές περιοχές τους, κατά το έτος 1521, αποτελούσαν ένα τιμάριο, στο οποίο ζούσαν 42 πλήρεις οικογένειες, 5 οικογένειες χηρών γυναικών και 4 ενήλικοι άγαμοι, δηλαδή γύρω στα 230 άτομα, τα οποία απέδωσαν στον τιμαριούχο 7.198 άσπρα.

Το 1692 η Πεσηρετζία αναφέρεται ως αταύτιστος οικισμός αλλά, προφανώς, πρόκειται για τον οικισμό της Άκρης. Ονόματα της απογραφής εκείνης της χρονιάς: Πάσχου. Νάτζου. Ιωάννου ίερέ(ως). Στάμου. Βησσαρίων. Θεοδώρας. Λέκα. Κύρου. Κυπαρήσος. Καλλής. Νικολάου. Μαρίας. Μιχαήλ. Ίωάννου. Γεωργίου. Γεωργίου. Κύρο. Παράσχως. Καλλής. Ίωάννου ίερέ(ως). Γόμως. Γκήνη ίε- ρέ(ως). Ίωάννου. Στάμος. Κόηω. Σταματίου ίερέ(ως). Στέψου. Κόστως. Στόη- ου. Δημητρίου. Ίωάννου. Νικολάου. Πούλιο. Καλλής. Γεωργούς. Μιχαήλ ίε- ρέ(ως). Πάσχως. Μανουήλ. Νικολάου. Δημητρίου. Στάμως. Κύρου. Νικολάου. Άλησάβο. Πάσχο. Νικολάου. Κύρο. Νικολάου. Κόστο. Δημητρίου. Κερασινή. Νικολάου. Στάμο. Κύρο. Γεωργίου. Νικολάου. Νικολάου. Θεοδώρ(ας). Κύρου. Κύρου. Χρυσάφο. Κύρο. Κύρο. Δήμο. Γιάνο. Μαρίας. Σταματίου. Γεωργίου. Μαρίας. Νικολάου. Κόηου. Ευγενής. Σήμο. Νικολάου. Μίσιο. Μαρίας. Δήμο. Κύρο. Ξενία. Λόγα. Μαρία. Νίκο. Κύρο. Ιωάννη. Θόδο. Θήμνηο. Νάστο. Με- λέσινα. Εύγενή. Άντονί(ου). Άναστασί(ου). Κροστάλους. Γεοργί(ου). Γιάνους. Βανγκέλι. Δεσπους. Παναγιότου. Κυρατζούς. Αντονίου.

Το 1913 είχε πληθυσμό 116 κατοίκους (66 άνδρες, 50 γυναίκες). Το 1927 ο οικισμός «Μπεσιριτσά» μετονομάσθηκε σε «Άκρη».