Τελήνιστα

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Γεράνεια.