Τσαριτσάνη

Οθωμανική περίοδος:
Η ονομασία της Τσαριτσάνης διατηρείται μέχρι σήμερα.