Τσερνίλο

Κατα την οθωμανική κυριαρχία το σημερινό Αγιονέρι ονομαζόταν Τσερνίλο.

Στον οικισμό, το έτος 1506 ζούσαν περίπου 60 κάτοικοι και το 1521 ζούσαν 29 πλήρεις οικογένειες, δηλαδή γύρω στα 145 άτομα, τα οποία απέδωσαν στον τιμαριούχο, ως πρόσοδο, 1.400 άσπρα.

Στην παρρησία των αφιερωτών του υπ’ αριθμ. 201 Κώδικα της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Οσίου Νικάνορα) της Ζάβορδας του Δήμου της Δεσκάτης, η οποία αποτελεί τεκμήριο για την ιστορία των οικισμών το έτος 1692, καταχωρίστηκε  μεταγενέστερα ως Τζερνήλου με δύο αφιερωτές: Μανώλης και Μαρία.

Το 1913, το Τσερνίλο χαρακτηρίστηκε ακατοίκητο στην απογραφή των νέων χωρών και το 1927 μετονομάσθηκε σε «Αγιονέρι».