Πύργος Τσαρμαζάχου (Τσαρίτσανη)

Ο Πύργος Τσαρμαζάχου βρίσκεται στην Τσαριτσάνη και χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, λόγω του ιδιαιτέρου ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντός, με την ΥΑ Α/Φ31/4749/521/26-1-1977 – ΦΕΚ 109/Β/18-2-1977.
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11935&v17=