Μια πολιτισμική προσέγγιση της Αρχαίας Περραιβίας

Στον 73ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου που κυκλοφορεί.

Κυρίαρχο ον ήταν ο Άνθρωπος που, επηρεασμένος από τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του τόπου όπου ζούσε, οργάνωσε την κοινωνία του σε συνάρτηση με τις κοινωνίες των άλλων, ανέπτυξε την οικονομία του και η συλλογική του νοοτροπία διαμορφώθηκε σε σχέση με τις άλλες κοινωνίες. Τα υλικά και πνευματικά επιτεύγματα των Περραιβών θα ήταν άμεσα συνυφασμένα με τις δομές της γεωγραφίας, της κοινωνίας, της οικονομίας και της συλλογικής νοοτροπίας, οι οποίες μεταβάλλονται αργά στο χρόνο.

Comments are closed.